Contact

Yoga School Arnhem (voorheen Bikram Yoga Arnhem)
Arnhem
info[at]yogaschoolarnhem[dot]nl

Voor een snelle reactie, stuur een e-mail. 

Rekeningnummer: NL65 TRIO 0254323944

Fotografie: 

Brand Berghouwer 

Webmaster en bouwer: 
Barry Tielkes 

weghalen

Ontwerpbureau:
Diep Arnhem

Op al onze teksten en foto's zit Copyright. Deze mogen niet zonder onze toestemming gebruikt worden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGA SCHOOL ARNHEM
I. DEFINITIES
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Yoga School Arnhem, welke zijn gepubliceerd op de website van Yoga School Arnhem: www.yogaschoolarnhem.nl
Deelnemer: degene van 12 jaar of ouder die een les volgt bij Yoga School Arnhem. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Deelnemer van 18 jaar of ouder. Inschrijving en betaling dient in voornoemde situatie te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.  
Yoga School Arnhem:  welke is gevestigd te (6811 DW) Arnhem aan de Beekstraat 71 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 53650964
Introductieweek: een lessenkaart voor nieuwe deelnemers zoals bedoeld in artikel V.1 Deze introductieweek is geldig voor de duur van acht (8) achtereenvolgende dagen
Losse les: een eenmalige door een Student te betalen voor het volgen van een les bij Bikram Yoga Arnhem zoals bedoeld in artikel V. 2, anders dan op basis van een Lidmaatschap.
5 lessenkaart: een 5 lessenkaart, zoals bedoeld in artikel V. 3
10 lessenkaart: een 10 lessenkaart zoals bedoeld in artikel V. 4
20 lessenkaart: een 20 lessenkaart zoals bedoeld in artikel V. 5
Weekkaart: een weekkaart zoals bedoeld in artikel V. 6
Maandkaart: een maandkaart zoals bedoeld in artikel V. 7
3 maandenkaart: een 3 maandenkaart zoals bedoeld in artikel V. 8
6 maandenkaart: een 6 maandenkaart zoals bedoeld in artikel V. 9
Jaarkaart: een jaarkaart zoals bedoeld in artikel V. 10
5 lessenkaart Student: een 5 lessenkaart voor studenten zoals bedoeld in V. 3
10 lessenkaart Student: een 10 lessenkaart voor studenten zoals bedoeld in V. 4
Verlenging Student: twee maanden extra bij 5- of 10 lessenkaart student zoals bedoeld in V. 11
Maandkaart Student: een maandkaart voor studenten zoals bedoeld in artikel V. 7
3 maandenkaart Student: een 3 maandenkaart zoals bedoeld in artikel V. 8
Jaarkaart Student: een jaarkaart voor studenten zoals bedoeld in artikel V. 10
Verlenging: twee maanden extra bij 5-, 10, of 20 lessenkaart zoals bedoeld in artiktel V. 11
Abonnement: een door Bikram Yoga Arnhem uit te geven c.q. uitgegeven en door een Deelnemer te betalen c.q. betaald Abonnement afgesloten voor minimaal één maand voor het onbeperkt volgen van de yogalessen van het Lesrooster.
Abonnementsmaand: de periode van de 1e dag van een maand tot de 1e dag van de opvolgende maand waarover de Deelnemer het Maandbedrag voor zijn/haar Abonnement betaalt.
Huisregels: de gedrags- en omgangsregels zoals deze gelden bij Bikram Yoga Arnhem, zoals opgenomen in artikel IX. van deze Algemene Voorwaarden.
Lessenkaart: een door Bikram Yoga Arnhem uit te geven c.q. uitgegeven en door de Deelnemer te betalen c.q. betaalde lessenkaart welke geldig is voor deelname aan yogalessen bij Bikram Yoga Arnhem voor een bepaalde duur en/of voor een bepaald aantal yogalessen.
Lesrooster: het reguliere wekelijkse lesrooster van Bikram Yoga Arnhem zoals dit op de Website staat vermeld.
Maandbedrag: het bedrag dat maandelijks via automatische incasso door de Deelnemer wordt betaald aan Bikram Yoga Arnhem voor zijn/haar Abonnement.
Website: de website van Bikram Yoga Arnhem: www.bikramyoga-arnhem.nl
Workshop: een door Bikram Yoga Arnhem georganiseerde workshop of speciale les anders dan de reguliere yogalessen van het Lesrooster.

II. TOEPASSELIJKHEID
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen, Lessenkaarten, Losse Lessen, Introductieweken, bij Bikram Yoga Arnhem, alsmede op alle Workshops bij Bikram Yoga Arnhem en op het gebruik van alle faciliteiten en diensten bij Bikram Yoga Arnhem.
Door het invullen van het aanmeldformulier en/of door deelname aan een yogales bij Bikram Yoga Arnhem verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
Bikram Yoga Arnhem kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De versie van de Algemene Voorwaarden zoals beschikbaar op de Website is altijd de laatste en geldende versie.

III. YOGALESSEN VOLGEN – ALGEMEEN
Alle Deelnemers dienen zich voorafgaand aan elke yogales die zij (willen) volgen direct bij binnenkomst in te schrijven bij de balie van Bikram Yoga Arnhem. Dit geldt ook als de Deelnemer zich reeds online heeft aangemeld voor de betreffende yogales.
De Deelnemer kan de lessen vermeld op het Lesrooster volgen op basis van een Introductieweek, Abonnement, Losse Les of Lessenkaart met uitzondering van de daartoe aangegeven les(sen), zoals op de website staat vermeld.

IV. YOGALESSEN VOLGEN OP BASIS VAN AUTOMATISCH ABONNEMENT
Automatisch Abonnement:  1) Wanneer de Deelnemer tijdens of direct volgend op zijn/haar Introweek een Automatisch Abonnement afsluit bij Bikram Yoga Arnhem, geldt voor de Deelnemer het gereduceerde Maandbedrag voor nieuwe Deelnemers. Dit gereduceerde tarief blijft gelden voor deze Deelnemer zolang hij/zij het Abonnement niet opzegt. 2) Als de Deelnemer op een later moment een Abonnement afsluit bij Bikram Yoga Arnhem, geldt voor de Deelnemer het reguliere Maandbedrag van 99 euro per maand. Dit tarief blijft gelden voor deze Deelnemer zolang hij/zij het Abonnement niet opzegt. 3) Alle Abonnementen kunnen vanaf het begin maandelijks worden opgezegd. Met inachtneming van de opzegtermijn. Zie ook artikel IV. 3 hieronder. 4) Alle Abonnementsmaanden lopen bij Bikram Yoga Arnhem voor alle Deelnemers van de 1e van de maand tot de 1e van de opvolgende maand. 5) De Deelnemer kan op elke dag van de maand een Automatisch Abonnement starten. Indien de Deelnemer gedurende een lopende maand een Automatisch Abonnement afsluit wordt voor de eerste “gebroken” maand een deelbedrag (pro rato berekend op grond van het voor de betreffende Deelnemer geldende Maandbedrag) in rekening gebracht. Vanaf de eerste volledige maand wordt vervolgens maandelijks het volledige Maandbedrag in rekening gebracht.
Automatisch Abonnement: totstandkoming, looptijd en voorwaarden 1) Elk Abonnement geeft de Deelnemer recht op een ongelimiteerd aantal yogalessen van het Lesrooster gedurende de looptijd van het Automatisch Abonnement. 2) Na afsluiting van het Automatisch Abonnement loopt het Abonnement automatisch voor onbepaalde tijd door tot het moment van beëindiging door opzegging als bedoeld in artikel IV.3.
3) Een Automatisch Abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 4) Een Automatisch Abonnement komt tot stand op het moment dat de Deelnemer het Abonnement de eerste betaling verricht voor dit Abonnement via de aan de Deelnemer door Bikram Yoga Arnhem per email toegezonden betaallink. Vanaf dat moment heeft Bikram Yoga Arnhem het recht het Maandbedrag en eventuele andere openstaande bedragen in verband met het Abonnement (zoals mislukte incassokosten) via automatisch incasso te innen van het door de Deelnemer opgegeven IBAN. De Deelnemer heeft alsdan de verplichting het Maandbedrag maandelijks op de datum van afschrijving beschikbaar te hebben op het op het opgegeven IBAN. De datum van afschrijving is elke maand op of rond de 23e van de maand voor de opvolgende maand. 5) De ingangsdatum van een Abonnement is de dag dat de Deelnemer het Abonnement afsluit of de startdatum die de Deelnemer bij aankoop zelf invoert. Vanaf die datum kan de Deelnemer gebruik maken van het Abonnement. 6) Het Maandbedrag is verschuldigd ongeacht of de Deelnemer daadwerkelijk yogalessen volgt bij Bikram Yoga Arnhem. 7) Zie ook artikel VI.2. (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot Abonnementen.
Abonnement: beëindiging 1) Elk Abonnement kan maandelijks worden beëindigd met een opzegtermijn van 15 dagen. Opzegging dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling daartoe aan Bikram Yoga Arnhem. Een mededeling via email naar info@bikramyoga-arnhem.nl heeft te gelden als schriftelijk. Een opzegging is definitief wanneer de Deelnemer van Bikram Yoga Arnhem een email ontvangt ter bevestiging van de opzegging. Onder geen enkel beding kan opzegging geschieden door een mondelinge mededeling aan de balie van Bikram Yoga Arnhem en/of aan één van de yogadocenten van Bikram Yoga Arnhem. 2) Alle Abonnementen bij Bikram Yoga Arnhem lopen van de 1e van de maand tot de 1e van de opvolgende maand. 3) Door opzegging op of vóór de 15e van de maand, eindigt het Abonnement per de 1e van de opvolgende maand. Door opzegging ná de 15e van de maand eindigt het Abonnement per de 1e van de maand erna (zie het voorbeeld hieronder ter toelichting). a) Voorbeeld 1: Een Abonnement wordt per e-mail van 12 april beëindigd. De opzegging is vóór de 15e van de lopende maand ontvangen. Dit betekent dat dit Abonnement eindigt per 1 mei.
b) Voorbeeld 2: Een Abonnement wordt per e-mail van 16 april beëindigd. De opzegging is ná de 15e van de lopende maand ontvangen. Dit betekent dat het Abonnement eindigt per 1 juni. 4) Na beëindiging van een Abonnement kan de Deelnemer altijd opnieuw een Abonnement afsluiten tegen het op het moment van afsluiting geldende reguliere Maandbedrag. Het is niet mogelijk om opnieuw tegen het gereduceerde Maandbedrag een Abonnement af te sluiten. 5) In geval van beëindiging van een Abonnement vindt geen restitutie van geïncasseerde Maandbedragen plaats. De Deelnemer blijft het Maandbedrag maandelijks verschuldigd tot aan de datum waarop het Abonnement in overeenstemming met het bepaalde in artikel IV.3. wordt beëindigd.
Abonnement: pauzeren 1) De Deelnemer die een Abonnement heeft aangeschaft heeft de mogelijkheid om één (1) maal per twaalf (12) Abonnementsmaanden dit Abonnement te pauzeren voor de duur van maximaal één (1) maand. Een verzoek om pauzeren moet schriftelijk worden ingediend bij Bikram Yoga Arnhem. Indiening van dit verzoek per email naar info@bikramyoga-arnhem.nl heeft te gelden als schriftelijk. Onder geen enkel beding kan opschorting geschieden door een mondeling verzoek aan de balie van Bikram Yoga Arnhem en/of aan één van de yogadocenten van Bikram Yoga Arnhem. 2) In geval van langdurige ziekte of in geval van zwangerschap kan het Abonnement voor een periode van maximaal zes (6) maanden worden gepauzeerd. Een verzoek om pauzeren moet schriftelijk worden ingediend bij Bikram Yoga Arnhem en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Indiening van dit verzoek per email naar info@bikramyoga-arnhem.nl heeft te gelden als schriftelijk. Onder geen enkel beding kan opschorting geschieden door een mondeling verzoek aan de balie van Bikram Yoga Arnhem en/of aan één van de yogadocenten van Bikram Yoga Arnhem. 3) De Deelnemer doet het verzoek tot pauzeren (als bedoeld in artikel 4.1) en 4.2)) uiterlijk zeven (7) dagen vóór de gewenste ingangsdatum van de pauze periode. Het is niet mogelijk om een pauze periode te verzoeken voor een periode met een ingangsdatum korter dan zeven (7) dagen voorafgaand aan het verzoek tot pauzeren 4) Voor het pauzeren van een Abonnement als bedoeld in artikel 4.1) en 4.2) hierboven, worden geen kosten berekend. 5) Het maandbedrag voor de maand(en) waarin de pauze periode valt, wordt naar rato aangepast. De Deelnemer betaalt niet voor de periode dat het Abonnement gepauzeerd is. 6) Een pauze periode is definitief wanneer de Deelnemer van Bikram Yoga Arnhem een e-mail ontvangt ter bevestiging van de pauze periode. 7) Een Abonnement kan door de Deelnemers NIET worden opgezegd/beëindigd gedurende de pauze periode. Pas na afloop van de pauze periode kan de Deelnemer het Abonnement opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn en het bepaalde in artikel IV.3. hierboven.

V. YOGALESSEN VOLGEN ANDERS DAN OP BASIS VAN ABONNEMENT
Introductieweek 1) De Introductieweek kan éénmalig worden aangeschaft door nieuwe Deelnemers. 2) De Introductieweek geeft recht op één (1) week onbeperkt yogalessen bij Bikram Yoga Arnhem, met uitzondering van Ghosh Yoga en andere lessen waarvoor de introductieweek niet geldt. 3) De Introductieweek start op de dag dat de Deelnemer zijn/haar eerste les bij Bikram Yoga Arnhem volgt. 4) Een Introductieweek is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


Losse Les 1) Een Losse Les geeft recht op één (1) yoga les bij Bikram Yoga Arnhem. 2) Een Losse Les is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 3) Zie ook artikel VI.  (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot Losse Lessen.


5 Lessenkaart cq 5 Lessenkaart Student. 1) De 5  Lessenkaart geeft recht op vijf (5) yogalessen bij Bikram Yoga Arnhem. 2) De 5 Lessenkaart is 5 weken geldig vanaf de dag dat de Deelnemer zijn/haar eerste les op deze 5 Lessenkaart volgt. 3) Ongebruikte lessen mogen mee worden genomen naar een nieuwe lessenkaart 4) Indien de Deelnemer na verloop van 12 maanden nog lessen over heeft op zijn/haar 5 Lessenkaart, vervallen deze lessen. 5) De 5 Lessenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 6) Zie ook artikel VI.4. (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot 5 Lessenkaart.


10 Lessenkaart cq 10 Lessenkaart Student. 1) De 10  Lessenkaart geeft recht op tien (10) yogalessen bij Bikram Yoga Arnhem. 2) De 10 Lessenkaart is 10 weken geldig vanaf de dag dat de Deelnemer zijn/haar eerste les op deze 10 Lessenkaart volgt. 3) Ongebruikte lessen mogen mee worden genomen naar een nieuwe lessenkaart 4) Indien de Deelnemer na verloop van 12 maanden nog lessen over heeft op zijn/haar 10 Lessenkaart, vervallen deze lessen. 5) De 10 Lessenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 6) Zie ook artikel VI. (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot 10 Lessenkaart.


20 Lessenkaart. 1) De 20  Lessenkaart geeft recht op 20 (20) yogalessen bij Bikram Yoga Arnhem. 2) De 20 Lessenkaart is 20 weken geldig vanaf de dag dat de Deelnemer zijn/haar eerste les op deze 20 Lessenkaart volgt. 3) Ongebruikte lessen mogen mee worden genomen naar een nieuwe lessenkaart 4) Indien de Deelnemer na verloop van 12 maanden nog lessen over heeft op zijn/haar 10 Lessenkaart, vervallen deze lessen. 5) De 10 Lessenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 6) Zie ook artikel VI.(BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot 20 Lessenkaart.
Weekkaart.  1) Een Weekkaart geeft recht op één week (1) yoga lessen bij Bikram Yoga Arnhem. 2) Een Weekkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 3) Zie ook artikel VI. (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot Weekkaarten.


Maandkaart of Maandkaart Student.  1) Een Maandkaart geeft recht op één maand (1) yoga lessen bij Bikram Yoga Arnhem. 2) Een Maandkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 3) Zie ook artikel VI. (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot Maandkaarten.


3 Maandenkaart of 3 Maandenkaart Student. 1) Een 3 Maandenkaart geeft recht op 3 Maanden  (1) yoga lessen bij Bikram Yoga Arnhem. 2) Een 3 Maandenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 3) Zie ook artikel VI. (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot 3 Maandenkaarten.


6 Maandenkaart  1) Een 6 Maandenkaart geeft recht op 6 Maanden (1) yoga lessen bij Bikram Yoga Arnhem. 2) Een 6 Maandenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 3) Zie ook artikel VI. (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot Weekkaarten.


Jaarkaart of Jaarkaart. 1) Een Jaarkaart geeft recht op één jaar (1) yoga lessen bij Bikram Yoga Arnhem. 2) Een Jaarkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 3) Zie ook artikel VI. (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot Jaarkaarten.


Verlenging. 1) Een Verlenging geeft recht op twee maanden (2) yoga lessen bij Bikram Yoga Arnhem. 2) Een Verlenging is alleen geldig direct aansluitend op een verlopen 5-, 10- of 20- Lessenkaart cq 5- of 10 Lessenkaart Student. Voorbeeld. Een 5 lessenkaart is verlopen op 14 september. De Verlenging gaat dan in op 15 september en is dan twee (2) maanden geldig aansluitend op 15 september. 3) Een Verlenging mag meerdere malen achter elkaar gebruikt worden. 4) Een Verlenging is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 5) Zie ook artikel VI. (BETALING EN PRIJSWIJZIGING) voor verdere voorwaarden met betrekking tot Verlenging.

VI. BETALING EN PRIJSWIJZIGING
Algemeen 1) Alle yogalessen en/of Workshops die de Deelnemer volgt bij Bikram Yoga Arnhem moeten voorafgaand aan het plaatsvinden van de te volgen yogales volledig betaald zijn. 2) Alle Introductieweken, Week-, Maand-, 3 Maanden-, 6 Maanden- en Jaarkaarten, Verlenging, 5-, 10-, 20- Lessenkaarten cq 5-, 10 Lessenkaart Student moeten voorafgaand aan het plaatsvinden van de eerste les die op deze kaarten wordt gevolgd volledig betaald zijn. 3) De lopende maand van alle Abonnementen moet voorafgaand aan het plaatsvinden van de eerste les op dit Abonnement volledig betaald zijn. 4) Alle verkopen bij Bikram Yoga Arnhem zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bikram Yoga Arnhem geeft geen geld terug. 5) Bikram Yoga Arnhem behoudt zicht het recht voor om de prijzen van de Introductieweken, Verlenging, Week -, Maand-, 3 Maanden-, 6 Maanden- en Jaarkaarten, 5-, 10-, 20- Lessenkaarten, Losse lessen en/of andere producten en/of diensten te wijzigen. 6) Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op verkopen die tot stand zijn gekomen vóór de betreffende prijswijziging, behalve in het geval van lid 2. onder 4) van dit artikel en met inachtneming van lid 2. onder 5) van dit artikel. 7) Prijswijzigingen als bedoeld in dit artikel worden vooraf aangekondigd in de ruimten van Bikram Yoga Arnhem en vermeld op de Website.
Abonnement 1) De Deelnemer kan alleen een Abonnement aanschaffen bij betaling via een automatisch incasso. De datum van afschrijving is op of rond de 23e van de maand voor de opvolgende maand. 2) Indien het Maandbedrag niet kan worden geïncasseerd zal voor elke mislukte incassopoging een bedrag van vijf (5) euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Bikram Yoga Arnhem behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het account van de betreffende Deelnemer op te schorten tot de betaling is voldaan. De Deelnemer blijft het openstaande Maandbedrag onverminderd verschuldigd. 3) Indien de Deelnemer een betalingsachterstand heeft van meer dan veertien (14) dagen kan Bikram Yoga Arnhem het Abonnement van de Deelnemer opschorten dan wel beëindigen. De Deelnemer blijft ook na de opschorting c.q. beëindiging van het Abonnement het tot aan de opschorting c.q. beëindiging openstaande bedrag verschuldigd. 4) Bikram Yoga Arnhem behoudt zicht het recht voor om het Maandbedrag gedurende de looptijd van een Abonnement te wijzigen. 5) Het Maandbedrag kan voor de Deelnemer niet worden gewijzigd voor de lopende maand van een Abonnement.
Introductieweek, Losse Les, 5-, 10- , 20 Lessenkaart, Verlenging, Weekkaart, Maand-, 3 Maanden-, 6 Maanden- en Jaarkaart, kan De Deelnemer contant of met PIN afrekenen bij de balie van Bikram Yoga Arnhem of bij uitzondering en in overleg met Bikram Yoga Arnhem door het bedrag over te boeken naar het rekeningnummer van Bikram Yoga Arnhem.

Bij bedrijfsbeeindiging vervallen alle lessen op de laatste dag dat Bikram Yoga Arnhem open is. Restitutie is niet mogelijk. 

VII. LESROOSTER
Het Lesrooster staat op de Website. Bikram Yoga Arnhem behoudt zich het recht voor het Lesrooster elk moment te wijzigen. Eventuele tijdelijke of definitieve wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van posters in de ruimten van Bikram Yoga Arnhem en/of  vermelding op de Website.
Bikram Yoga Arnhem is het hele jaar geopend. Bikram Yoga Arnhem behoudt zich het recht voor om op vooraf aangekondigde c.q. aan te kondigen data (bijvoorbeeld feestdagen) de yogaschool te sluiten óf het Lesrooster te wijzigen.
Bikram Yoga Arnhem behoudt zich het recht voor om een yogales van het Lesrooster te annuleren, dan wel de op het Lesrooster genoemde docent te wijzigen.

VIII. RESERVEREN
Deelnemers kunnen voor yogalessen bij Bikram Yoga Arnhem vooraf een reservering maken via de Mindbody App.
Reserveren is niet verplicht en aan het maken van een reservering zijn geen kosten verbonden.

IX. HUISREGELS
Alle Deelnemers dienen de volgende Huisregels van Bikram Yoga Arnhem in acht te nemen: 1) Kom schoon en fris naar de yogales. Het gebruik van geurloze deodorant wordt aangeraden. 2) Draag geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren en gebruik geen parfumsprays of deodorantsprays in de ruimten van Bikram Yoga Arnhem. In de yogaschool is het gebruik van shampoos en conditioners niet toegestaan. 3) Draag schone en geschikte yogakleding tijdens de yogalessen, waarin je gemakkelijk kunt bewegen en zweten. 4) Volg altijd de instructies van de yogadocent(en) op. 5) Houd rekening met andere Deelnemers door na de yogales kort te douchen. 6) Het gebruik van (wegwerp)scheermesjes en/of nagelknippers in de (douche)ruimten van Bikram Yoga Arnhem is niet toegestaan. 7) Laat schoenen en (buiten)slippers achter bij de schoenenbank bij de voordeur van Bikram Yoga Arnhem. Geen schoenen in de kluisjes plaatsen. Slippers mogen binnen gedragen worden (behalve in de yoga zaal) mits deze nooit buiten zijn gedragen. Alleen blote voeten in de yogazaal.
8) Een rubberen “sticky” yoga mat en handdoek (groot genoeg om de yoga mat grotendeels te bedekken) zijn verplicht voor alle yogalessen. Deelnemers kunnen deze zelf meenemen. Bikram Yoga Arnhem biedt ook yogamatten en yogahanddoeken te huur of te koop aan bij de balie. 9) Om iedereen optimale rust te gunnen, worden Deelnemers verzocht om voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de yogazaal en in de andere ruimten zachtjes te praten. Bij het verlaten van de yogazaal worden de deelnemers gevraagd hun eigen yogamatten op te rollen. Zo rustig en stil mogelijk de yogazaal te verlaten. 10) Geen yogamatten afspoelen / reinigen in de doucheruimte. Uitwringen van handdoeken is toegestaan, uitspoelen van handdoeken niet. 11) Deelname aan de yogalessen onder invloed van alcohol of drugs is strikt verboden. 12) Roken is verboden in alle ruimten  van Bikram Yoga Arnhem, inclusief de toiletten en direct vóór de voordeur van Bikram Yoga Arnhem. 13) Mobiele telefoons, tablets en andere elektronica dienen vóór of bij binnenkomst te worden uitgezet. Alle elektronica dient (uitgeschakeld) in de kleedkamers te worden opgeborgen. Het meenemen van deze en andere kostbaarheden is op eigen risico. 14) Laat kostbaarheden thuis. 15) De (lichamelijke) integriteit van Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt bij Bikram Yoga Arnhem niet getolereerd.
16) Kom op tijd. 
17) Geen glazen flessen, breekbare drinkflessen in de yogaschool
18) Geen natte voorwerpen aan kluisdeuren hangen, of op tonnen leggen.
Bikram Yoga Arnhem behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de Huisregels, zoals genoemd in artikel IX.1. hierboven niet naleven, de toegang tot Bikram Yoga Arnhem te ontzeggen en het Abonnement of de Lessenkaart van de betreffende Deelnemer te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lesgeld. Reeds bestaande betalingsverplichtingen van de betreffende Deelnemer blijven in dat geval onverminderd bestaan.

X. AANSPRAKELIJKHEID
Deelname aan yogalessen en/of Workshops 1) De Deelnemer volgt de yogalessen en/of Workshops op eigen risico. 2) Bikram Yoga Arnhem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade in verband met deelname aan yogalessen en/of Workshops door Deelnemers. 3) Bikram Yoga Arnhem werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten. 4) Om eventuele risico’s op blessures en schade tot een minimum te beperken hanteert Bikram Yoga Arnhem de volgende richtlijnen voor Deelnemers. Het is aan de Deelnemer zelf om deze richtlijnen na te leven: a) Zorg dat je voorafgaand aan deelname aan een les op de hoogte bent van wat de yogalessen inhouden. Je kunt hiertoe de Website te raadplegen en voor meer informatie of uitleg contact opnemen met Bikram Yoga Arnhem door een email te sturen naar info@bikramyoga-arnhem.nl . b) Als je twijfelt of je lichamelijk in staat bent tot het volgen van de yogalessen: Consulteer altijd een arts en/of degene bij wie je onder behandeling bent voordat je begint met de yogalessen. c) Indien je (recent) een operatie hebt ondergaan, chronische gezondheidsklachten hebt, een blessure hebt en/of anderszins onder medische behandeling bent: Consulteer altijd een arts en/of degene bij wie je onder behandeling bent voordat je begint met de yogalessen. d) Indien je zwanger bent: Consulteer altijd een arts en/of jouw verloskundige voordat je begint met de yogalessen. e) Indien één (of meer) van de situaties genoemd in de leden b), c) en/of d) hierboven op jou van toepassing is/zijn of als je andere lichamelijke klachten hebt, meld dit altijd voorafgaand aan de yogales aan de yogadocent die lesgeeft. f) Luister naar en volg de instructies van de yogadocent die lesgeeft. g) Voer de ademhalingsoefeningen en yogahoudingen zorgvuldig en rustig uit en wees je bewust van je eigen (lichamelijke) grenzen. h) Forceer niets tijdens de yogalessen en voer geen yogaoefeningen uit die pijnlijk zijn. i) Stel vragen aan de yogadocent die lesgeeft wanneer je een oefening of houding niet begrijpt of wanneer je een instructie niet begrijpt. dit kan zowel voor de les of na de les.
Verlies van of schade aan eigendommen 1) Het achterlaten van eigendommen in de kleedkamers of andere ruimten van Bikram Yoga Arnhem is op eigen risico van de Deelnemer. 2) Bikram Yoga Arnhem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade in verband met het achterlaten van eigendommen door Deelnemers bij Bikram Yoga Arnhem. 3) Bikram Yoga Arnhem bewaart alle bij haar achtergelaten zaken (verder: “gevonden voorwerpen”) vier (4) weken. Na vier (4) weken brengt Bikram Yoga Arnhem de gevonden voorwerpen naar een kringloopwinkel of gooit deze weg, zonder dat voor de Deelnemer enig recht op vergoeding bestaat.

XI. PERSOONSGEGEVENS
Bikram Yoga Arnhem verzamelt persoonsgegevens van Deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betaalopdrachten en voor administratie- en informatiedoeleinden. Bikram Yoga Arnhem gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.
Bikram Yoga Arnhem gebruikt de in artikel XI.1. genoemde persoonsgegevens onder meer om Deelnemers op de hoogte te brengen van door Bikram Yoga Arnhem georganiseerde activiteiten en van eventuele wijzigingen in het Lesrooster.
Indien de Deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van de informatie als bedoeld in lid 2) hierboven kan de Deelnemer dit aan Bikram Yoga Arnhem meedelen door een email te sturen naar info@bikramyoga-arnhem.nl. De Deelnemer is ervan op de hoogte dat het in dat geval niet mogelijk is van alle online diensten en producten gebruik te maken.
Bikram Yoga Arnhem geeft de persoonsgegevens van haar Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

XII. TOEPASSELIJK RECHT
Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die in verband met de Algemene Voorwaarden, een Abonnement, en/of andere verkopen van Bikram Yoga Arnhem of dienstverlening door Bikram Yoga Arnhem ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.